مهندسی بدون مرز

مهندسی از ریشه هندسه به معنی ساختن و چیدن بر اساس نظمی خاص می باشد. امروزه واژه مهندسی به خیلی از امور تعیمیم داده می شود و به دنبال آن معانی متفاوت و وسیعی پیدا کرده است. یکی از این تعابیر مهندسی فکر است. مهندسی فکر به معنای تنظیم فکر برای بهره وری هرچه بیشتری می باشد. ما در مجموعه ویستا فیوچر با تکیه بر بینش مهندسی فکر، سعی داریم برای حل مسائل با تشکیل پازل ذهن و فکر کوتاه ترین و کارآمدترین راه حل های صنعتی را دریابیم.

پروژه های انجام شده در مجموعه ویستا فیوچر در راستای گره گشایی از صنعت هوانوردی تعریف و انجام شده است البته این پروژه های تنها محدود به صنعت هوانوردی نمیشود و براساس توانمدیمان در صنایع وابسته و مشابه ورود کرده ایم. باتوجه به اینکه مجموعه ویستا فیوچر یک مجموعه یادگیرنده بوده با سپری کردن دوره های آموزشی همواره به دنبال افزایش توانمدی افراد و مجموعه خود است. بنابراین قصد داریم یاد بگیریم، انجام دهیم و آموزش دهیم. در قسمت زیر تعدادی از پروژه هایی که در این مجموعه انجام می شود آورده شده است.

The aviation maintenance technician (AMT) spends a major portion of time using a wide variety of special tools to accomplish maintenance tasks. An AMT encounters many special tools as their experience widens; large transport category aircraft have different maintenance tasks from those of a light airplane, and special tools are often required when working on complex aircraft. As a result, special tools play a crucial role in this regard and pay noticeable attention on design and production of this tools could effectively address broad range of ..maintenance problems

en

Engine Condition Trend Monitoring

Today’s practice of operation and maintenance of an aircraft’s engine requires the analysis of data obtained aboard the aircraft in order to identify engine deterioration and provide preventive maintenance. Typically there is a considerable amount of data available regarding several parameters of the engine’s performance, such as the EGT or Fuel Flow (FF). The analysis of this data requires the use of techniques for modeling these multivariate data allowing the establishment of profiles of engine behavior under different operating conditions. Additionally, such techniques can be used to identify signs of engine events to avoid unscheduled maintenance service.